Privacybeleid

 

● Algemeen

OKRA trefpunt Ravels (hierna: OKRA trefpunt) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en dat jouw privacy wordt gerespecteerd.

In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij ermee omgaan. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. OKRA trefpunt houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679).  

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

- Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

- Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;

- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;

- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

- Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

● Verantwoordelijke voor de verwerking

Als OKRA trefpunt zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

OKRA trefpunt Ravels

OKRA-secretariaat: Frans severijns - Klein Ravels 52B0 1/3 2380 Ravels. – GSM 0478 63 38 74  

E mail: frans.severyns@telenet.be

● Waarvoor verwerken wij welke persoonsgegevens ?

Jouw persoonsgegevens worden door ons OKRA trefpunt verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

- Voor de administratie en het beheer van jouw lidmaatschap (contractuele basis).

- Voor de administratie en het beheer van jouw vrijwilligersengagement (contractuele basis).

- Voor de verzekering van leden, vrijwilligers en deelnemers aan activiteiten (contractuele basis). 

- Voor communicatie (digitaal en op papier), promotie en ledenvoordelen (gerechtvaardigd belang, onderlinge toestemming).

- Voor de uitnodiging en deelname aan een diverse activiteiten van OKRA trefpunt (contractuele basis, gerechtvaardigd belang).

- Voor de aanvraag van bijkomende subsidiëring bij de lokale overheid (gerechtvaardigd belang). 

- Voor het naleven van onze wettelijke verplichtingen (wettelijke verplichting). 

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heb je steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

● Welke persoonsgegevens verzamelen en verwerken we? 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen en/of verwerken:

- Persoonlijke identificatiegegevens: naam, voornaam, roepnaam, adres, wijk, land, telefoonnummer/gsm, e-mail.

- Persoonlijke kenmerken: geboortedatum, geslacht, overlijdensdatum.

- Lidmaatschap: OKRA-lidnummer, lidkaartnummer, datum start/einde OKRA-lidmaatschap, type OKRA-lidmaatschap, lidmaatschap bij OKRA-SPORT+/OKRA-ZORGRECHT.

- Gegevens m.b.t. tot deelname aan (vrijetijds)activiteiten.

- Vrijwilligersgegevens: bestuursfunctie(s).

- Bijzonderheden betreffende verzekeringen: o.a. eenmalige verzekering en omniumverzekering bestuursleden (automerk, type, bouwjaar, catalogus waarde, nummerplaat).

- Beeldopnames (foto, video…).

- Gegevens betreffende gezondheid, consumptiegewoonten of verbruiksgegevens bv. dieet: in het kader van onze activiteiten.

● Hoe verzamelen we persoonsgegevens? 

We verzamelen persoonsgegevens die je zelf, je wettelijke vertegenwoordiger, of iemand die hiervoor een mandaat of je akkoord heeft gekregen aan ons meedeelt. Dit kan op verschillende wijzen (o.a. inschrijvingsformulieren, invul- en contactformulieren op onze website, persoonlijk/telefonisch/e-mail contact, …).  Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden, met uitzondering van de informatie waarvoor je zelf de toestemming tot doorgifte gaf. 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

● Verstrekking van persoonsgegevens aan derden - verwerkers

De gegevens die je aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij o.a. gebruik van een derde partij (externe dienstverlener) voor:

- De aanmaak van lid- en voordelenkaarten; 

- Het verzekeren van leden, vrijwilligers en deelnemers;

- Het verzorgen van de online administratietool;

- Het verzorgen van de website(s) en internet omgeving (webhosting, mailhosting, ..);

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan externe dienstverleners (verwerkers) waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten (of dezelfde bepalingen zijn overgenomen in de contractvoorwaarden). Met externe dienstverleners (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.

● Verstrekking aan derden - ontvangers

Wij delen persoonsgegevens met de volgende externe partijen, mits jouw uitdrukkelijke toestemming: 

- Partners waarmee we in samenwerking activiteiten organiseren (activiteiten die met twee of meer organisaties zijn uitgewerkt en waarvoor deelnemerslijsten worden uitgewisseld). 

-     Overheidsdiensten (o.a. subsidiërende overheden).

Met deze partijen maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen en dat jouw gegevens vertrouwelijk worden behandeld.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet op eigen initiatief aan andere derden doorgeven (andere partijen verstrekken), tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Op geen enkel moment verkopen of verhuren wij jouw persoonsgegevens aan derde partijen. Wij geven jouw contactgegevens ook nooit door aan derden voor commerciële doeleinden. Wij kunnen persoonsgegevens wel delen met andere derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.  Je hebt het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.

● Gegevens buiten Europa? 

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan partijen welke gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte.

● Bewaartermijn

OKRA trefpunt bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met in acht name van de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen. OKRA trefpunt verbindt zich ertoe gegevens niet langer bij te houden  na de beëindiging van de samenwerking. 

De persoonsgegevens van leden worden niet  na stopzetting van het lidmaatschap bewaard, en blijven deze enkel nog behouden voor statistische informatie. 

Persoonsgegevens voor boekhoudkundige en fiscale doeleinden worden voor ten minste 7 jaar bewaard (rechtsgrond: wettelijke verplichting). 

● Beveiliging van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden opgeslaan in de beveiligde database van OKRA vzw, Haachtsesteenweg 579 te 1030 Schaarbeek. OKRA vzw en OKRA trefpunt hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Zo  hebben  we o.a. de volgende  maatregelen  genomen:

- Alle personen die namens OKRA vzw en trefpunt van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zullen gehouden zijn aan geheimhouding daarvan.

- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.

- We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.

- Wij gebruiken een virusscanner en hebben een firewall.

- Wij maken systematisch back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

- We zullen onze maatregelen op geregelde tijdstippen testen en evalueren, en stellen bij indien nodig.

- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.  Zij volgen hiervoor een aantal duidelijke richtlijnen en worden op regelmatige basis bewustgemaakt van hun verantwoordelijkheid.

- Aan onze medewerkers wordt toegang verleend tot jouw gegevens voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren. 

- Bij nieuwe projecten die mogelijks een impact kunnen hebben op jouw privacy wordt een uitgebreide analyse gedaan om jouw rechten, de veiligheid en bescherming van jouw persoonsgegevens te garanderen.

Mocht er zich toch een incident voordoen waarbij jouw gegevens betrokken zijn, dan word je persoonlijk verwittigd in de door de wet voorziene omstandigheden.

● Jouw rechten omtrent jouw gegevens

- Je hebt recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op jou betrekking hebben.

- Je hebt recht op verbetering en aanvulling wanneer jouw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

- Je hebt het recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegeven  welke wij van je ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht om te bepalen of jouw verzoek gerechtvaardigd is.

- Je hebt het recht op beperking van gegevensverwerking: indien je bezwaar hebt tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan je vragen om deze verwerking te stoppen.

- Tevens kan je bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van je verwerkt worden.  Zo heb je het recht je te verzetten tegen het gebruik van je persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden (via uitschrijfmogelijkheden in nieuwsbrieven).

- Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. 

Via de OKRA-website (https://www.okra.be/aanmelden) kan je als lid zelf jouw persoonsgegevens in onze online databank raadplegen en verbeteren. Na een simpele registratie, krijg je toegang tot de gegevens. Wil je je data laten verwijderen, neem dan contact op 

alois.buyens1@scarlet.be  en  privacy@okra.be. 

Geen lid? Via het (e-mail)adres en de contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring kan je ons contacteren om jouw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor jouw vraag.  Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Om je je identiteit te controleren vragen wij je om een kopie van de voorzijde van jouw identiteitskaart toe te voegen aan jouw aanvraag. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Er worden geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

● Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens of over de uitoefening van jouw rechten dan vragen wij je hierover direct contact met ons op te nemen. 

Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming :

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

commission@privacycommission.be

● Wijzigingen aan onze privacyverklaring 

OKRA trefpunt kan zijn privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op 05/07/2018 

X